Advertisements
DBT står för Dialektisk beteendeterapi och är en form av KBT, med inriktning på just Borderlineproblematik. Det var en amerikansk psykolog som utvecklade just den här formen av terapi, och det är till stor del just dialektiken, samspelet mellan motsatser, som har gjort det så framgångsrikt. För det är oftast det som är ett stort problem, att man agerar på känslor och inte på logik.
Grunderna i DBT är dialektisk filosofi, beteendevetenskap och övningar i mindfullness. DBT uppmuntrar till nya sätt att tänka, känna, tala och handla.
Inom beteendevetenskapen arbetar man med beteendeterapeutiskt, kognitivt, sambarbete och att stödja varandra.
Inom mindfullness arbetar man med att omfokusera sin uppmärksamhet för att på så sätt undvika att man tappar kontrollen över sitt beteende, att lära sig att minska styrkan i negativa känslor och tankar. Här har man hämtat många övningar ifrån zenbuddismen, men utan att använda sig av de religiösa inslagen.
Inom dialektiken arbetar man med antagandet om att motsatser kan integreras för att formulera nya, mer sanna, antaganden om verkligheten. Ingen har rätt och ingen har fel, utan att ha ett dialektiskt synsätt innebär att man erkänner giltigheten i båda sidorna. Förestasen är att alla gör så gott de kan, men att arbeta för att uppnå en positiv förändring. Man lär sig att balansera acceptans och förändring.
Orienteringsfasen
Det här är första delen inom DBT, och det gör man innan själva behandlingen påbörjas. Man genomgår en orienteringsfas som bland annat innefattar information om vad en DBT-behandling innebär, och de olika delarna och hur man arbetar med dem. Man gör en kartläggning av styrkor och svagheter, målet med behandlingen och livsmål. Detta görs för att man ska kunna fatta ett väl genomtänkt beslut om det är en behandling som passar en. Man avslutar orienteringsfasen med att ingå ett kontrakt för behandlingen med sin terapeut, om det är det man bestämmer sig för.
Individualterapi:
1 timma i veckan får du träffa din terapeut för individuella samtal. Dels så arbetar man med de problem som finns, de som dyker upp på vägen, men också för att hitta nya sätt att hantera svårigheter.
Man har även färdighetsträning för att lära sig socialt samspel och för att lära sig att hantera känslorna. Det är ju känslorna som ställer till det rejält hos personer med Borderline. De färdigheterna är det sen meningen att du ska använda dig av i vardagen.
Det arbetet sker även mycket på egen hand. Man får hemuppgifter, får fylla i veckokort och arbeta med kedjeanalyser av olika beteenden.
Innan man påbörjar individualterapin skriver man på ett behandlingskontrakt tillsammans med sin terapeut, med möjlighet till förlängning om behandlingen resulterar i positiva förändringar.
Färdighetsträning i grupp:
2½ timma i veckan har man gruppterapi. Här fokuserar man på olika färdigheter för att bättre lära sig problemlösning och sätt att hantera vardagliga situationer för att öka möjligheten till att bygga en normal vardag. Precis som i individualterapin ligger mycket fokus på att öva.
Man går igenom fem moduler i gruppterapinoch dessa är: Medveten närvaro/Mindfullness, Att skapa goda relationer, Att hantera känslor, Att stå ut när det är svårt och Validering.
Medveten närvaro/mindfulness:
Som Borderline har man ofta svårt med att veta vem man är, vad man vill och hur man känner. Man pendlar ofta mellan att vara väldigt känslosam eller väldigt logisk. Syftet med mindfulness är bland annat att hitta en bra balans mellan känslorna och förnuftet för att bli bättre på att veta och kunna identifiera vad man känner, vill och önskar. På så sätt ökar möjligheterna att handla på ett sätt som får positiva konsekvenser på lång sikt. Man över också på här och nu. Inte oroa sig för hur det blir i framtiden, inte älta det som har varit utan att leva i nuet.
Att skapa goda relationer
Nu har vi gått igenom orienteringsfasen och den enskilda terapin och har börjat att titta lite närmare på de olika moduler man arbetar med i gruppterapin.
Som Borderline har man ofta svårt att lita på andra av olika anledningar. Man kan ha blivit sviken tidigare, eller också litat för mycket på andra som inte kunnat leva upp till dina förväntningar. I relationsdelen arbetar man med att lära sig hur man har bra och givande relationer. Hur man ska förhålla sig till andra för att få ut mesta möjliga av en relation utan att man för det låter sig bli trampad på, eller att trampa på andra.
Att hantera känslor
Här har vi det absolut svåraste  och som ställer till med mest problem för en person med Borderline; känslor. Känslorna drar ofta iväg  med en och man gör saker på impuls. Saker man sedan mår dåligt över, eller får ångest av att ha gjort. Eller så blir känslorna så starka att man inte kan göra nånting och så får man ångest över det istället.
I den här modulen arbetar man med att lära sig att hantera känslorna och ta kontroll över dem, inte att dina känslor tar kontroll över dig. Däremot försöker du inte att arbeta bort känslorna, för starka känslor kan vara både nödvändiga och viktiga beroende på situationen. Självklart ska man fortfarande kunna uppleva känslor, men man ska även till viss del kunna styra dem och lära sig att tolka den informationen som känslorna försöker att säga dig, för känslor har alltid ett budskap.
Att stå ut när det är svårt
Vi fortsätter att titta vidare på de olika modulerna man jobbar med i gruppterapin.
Just på grund av de otroligt starka känslorna blir kriser och outhärdliga situationer extra svårhanterliga för en person med Borderline. Man har även ofta jobbiga upplevelser med sig som man har varit med om tidigare, eller befinner sig i en svår livssituation. I denna modul arbetar man med att hitta olika sätt och verktyg att leva med svåra minnen och att tolerera en jobbig livssituation tillräckligt bra för att man ska kunna jobba med en förändring emot ett bättre liv.